Licensvillkor

LEVERANSVILLKOR

Avtalet reglerar den leverans som Quadriga skall genomföra. Genom detta avtal accepterar kunden dessa leveransvillkor och detta avtal blir därigenom bindande mellan kunden och Quadriga.

 1. FINANSIERING
  Finansiering kan erbjudas i form av IT-hyra/leasing efter sedvanlig kreditprövning. Månadsavgift för finansiering i offerter baseras på aktuellt ränteläge och kan komma att ändras efter finansbolagets individuella kreditbedömning och förändrat ränteläge. Order är bindande för kund även om finansiering ej beviljas.
  Om finansieringsavtal ej är undertecknat vid leverans, är kunden skyldig att betala finansieringsavtalets månadsbelopp gånger det antal månader som avtalet avser, enligt nedanstående betalningsvillkor. Detta totalbelopp faktureras av Quadriga.
  Quadriga äger rätt att bryta avtalet om kunden ej uppfyller kraven i sedvanlig kreditprövning. Quadriga äger i sådant fall, och i alla andra fall av avbruten order, rätt att debitera nedlagt arbete och kostnader för avtalets uppfyllande.
  Reskostnader och restidskostnader debiteras direkt på kund i separat faktura och ingår ej i finansieringsavtalet.

  2. BETALNINGSVILLKOR
  10 dagar netto. Alla priser exklusive moms och frakt. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och vid påminnelse tillkommer lagstadgad avgift. Varorna förblir säljarens egendom tills dess full betalning erlagts. Om delleverans sker, kan denna komma att delfaktureras.

  3. KORTBETALNING OCH ANDRA EXTERNA KOPPLINGAR
  För integration med betaltjänster i webshop krävs avtal med av Quadriga certifierad betalningsförmedlare samt beroende på betalningsförmedlarens krav, inlösenavtal med bank i förekommande fall. För integration med kortterminal i kassa krävs att kunden har inlösenavtal med bank samt internetbetalning krävs terminalhyresavtal med av Quadriga certifierad partner. För integration med faktureringstjänst krävs avtal med av Quadriga certifierad partner. För alla externa kopplingar och integrationer är Quadriga beroende av tredje part. Om problem uppstår hos tredje part, oavsett orsak, har Quadriga inget ansvar för detta och sådana problem påverkar ej kundens skyldigheter gentemot Quadriga.

  5. LEVERANSTID
  Leveranstid meddelas vid order.

  6. LICENSAVTAL
  Licensavtal är obligatoriskt och om detta löpt ut får programmet ej längre användas. Licensavtal omfattar programuppdateringar samt support. Licensavtal faktureras årsvis i förskott, alternativt som del i funktionshyra. Vid obetalt licensavtal kan programmet stängas av helt eller delvis utan att detta påverkar licenstagarens skyldigheter.

  7. GARANTI
  På utrustning lämnas ett års garanti från respektive leverantör. Quadriga tar inte ansvar för eventuella fel på hårdvara, 3:e parts mjukvara, tilläggsutrustning och eventuell underdimensionerad hårdvara.

  8. FRAKT
  Frakt tillkommer på samtliga priser. Vid direktleverans debiteras respektive tillverkare/distributörs fraktavgift. Frakt av utrustning vid garantiärende betalas av kund till Quadriga och av Quadriga till kund. Frakt vid övriga ärende utbytesgaranti debiteras kund.

  9. SUBSTITUT
  Om produkt utgått ur tillverkarens sortiment, eller av andra orsaker ej kan levereras, levereras istället jämförbar produkt.

  10. INSTALLATION
  Installation och utbildning debiteras löpande per timme. Tekniker/utbildare utgår från Helsingborg. Restid till och från konsultuppdrag debiteras löpande per timme. Alla faktiska reskostnader faktureras kund enligt Quadrigas ordinarie prislista. Quadriga förbehåller sig rätt att fakturera tid utöver den i orderbekräftelsen angivna tidsbedömningen, då oförutsedda och obedömbara problem kan förlänga tidsåtgång för arbetet. Quadriga reserverar sig för att eventuella problem inte alltid kan lösas och att det då måste utarbetas nya rutiner för den specifika problemställningen. Denna kostnad ingår ej i IT-hyra utan debiteras separat.

  11. IMPORT AV DATA
  Import av information för kund- och artikelregister baseras på import av textfiler och debiteras i löpande räkning per timme. Se fullständiga villkor på www.quadriga.nu. Denna kostnad ingår ej i eventuell IT-hyra utan debiteras separat.

  12. BOKNINGSÄNDRING
  Avbokning/ombokning av konsultbesök skall ske minst 3 arbetsdagar före bokad dag. Om så ej sker debiteras ett belopp som motsvarar 4 timmar per bokad dag, samt de reskostnader som ej kunnat avbokas.

  13. TVIST
  Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle avgöras av svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.

 

 

LEVERANSVILLKOR PROGRAM

Avtalet reglerar den leverans som Quadriga skall genomföra. Genom detta avtal accepterar kunden som slutanvändare av programvara (licenstagaren), dessa licensvillkor och detta avtal blir därigenom bindande mellan kunden och Quadriga.

1. DEFINITIONER
Licensobjektet är dataprogram i maskinläsbar form, tillbehör, specifikationer och relaterade uppdateringar tillhandahållna av Quadriga.

2. UPPLÅTELSE AV LICENS, LICENSAVTAL
Licensobjektet levereras digitalt i form av installerat på dator eller server, eller på det ett externt medium såsom USB-minne, eller på server för nedladdning. Genom installation av programmet, leverans av extern medium eller nedladdning accepterar licenstagaren licensvillkoren, varvid ett licensavtal är träffat där kunden erhållit en icke exklusiv rätt att enligt i denna licens angivna villkor nyttja licensobjektet.

3. LICENSAVGIFT
Licenstagarens rättigheter förutsätter att betalning av licensavgift för licensobjektet erlagts. Licenstagarens skyldigheter påverkas ej av om licensavgift är betald eller obetald.

4. LICENSENS OMFATTNING
4.1 Licenstagaren får samtidigt använda det antal exemplar av programprodukten, som motsvarar antalet användarlicenser.
Programprodukten används när programvaran överförts till ett tillfälligt minne som t.ex. RAM, eller lästs in på ett permanent minne som t.ex. hårddisk, DVD, USB-minne eller annat lagringsmedium, i eller anslutet till en viss dator.
Licenstagaren förbinder sig att införa kontrollfunktioner och rutiner som säkerställer att antalet personer som samtidigt använder programprodukten inte överstiger antalet användarlicenser enligt licensavtalet.
4.2 Uteslutande för säkerhets- och arkivändamål får enstaka exemplar av licensobjektets databas framställas genom backup-rutin. Exemplar som framställts på detta sätt omfattas av detta avtals bestämmelser.
4.3 Licenstagaren får ej själv och ej heller tillåta annan att använda, kopiera, utlåna eller på annat sätt överföra eller använda licensobjektet, helt eller delvis, direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, på annat sätt än vad angetts i detta licensavtal. För dekompilering och dissassemblering gäller vad som är stadgat i lag.
4.4 Licenstagaren får varaktigt överlåta rättigheter enligt detta licensavtal, under följande förutsättningar:
– att den nya licenstagaren godkänns av Quadriga och registreras som licenstagare hos Quadriga.
– att licenstagaren överlåter hela licensobjektet (inklusive alla komponenter, media, tryckt material och detta licensavtal).
– att licenstagaren informerar den nya licenstagaren om licensvillkoren och att denne skriftligen accepterat dessa.
– att varken licenstagaren eller den nya licenstagaren har oreglerade skulder till Quadriga.
– att Quadrigas licensöverföringsavgift är betald.
– att licenstagaren underrättar Quadriga om den nye licenstagarens namn och adress.
– att Quadrigas godkänner den nya licenstagaren.
I och med uppfyllelsen av ovan nämnda punkter kan Quadriga och den nya licenstagaren ingå ett nytt licensavtal.
Om programvaran överlåts på detta sätt måste den avlägsnas från föregående licenshavares hårddisk och inga kopior får behållas.
Framställning av exemplar av licensobjektet för enskilt bruk är sålunda inte tillåtet.

5. RÄTT TILL LICENSOBJEKT
Denna licensrätt innebär inte att Quadrigas rättigheter i form av bl.a. varumärkesrätt, upphovsrätt eller i förekommande fall patenträtt till licensobjektet överförs. Inte heller innebär den att Quadrigas rätt till licensobjektet eller medium på vilket licensobjektet gjorts tillgängligt för er, överförs. Licensrätten innefattar icke särskild patentlicens, licenstagaren får därför inte nyttja patent.

6. LEVERANS
Licensobjektet levereras digitalt i form av installerat på dator eller server, eller på det ett externt medium såsom USB-minne, eller på server för nedladdning. Quadriga ansvarar inte för installation av licensobjektet om inte annat skriftligen avtalas. Leverans har formellt skett vid den tidpunkt som först infaller av (1) licenstagaren får inloggningsuppgifter till licensobjektet, (2) licenstagaren installerar licensobjektet, (3) licenstagaren använder licensobjektet, eller (4) Quadriga installerar licensobjektet åt kund. Eventuella individuella anpassningar såsom dataimporter av kundunik information och designanpassningar sker efter formell leveransdag.
Eventuell assistans från Quadriga vid installation betalas i enlighet med Quadrigas vid tiden för installationen gällande prislista.
Det åligger licenstagaren att kontrollera funktioner och kvalitet vid mottagande av licensobjektet. Finner licenstagaren då att licensobjektet ej uppfyller funktioner utlovade i skriftlig dokumentation skall Quadriga skriftligen meddelas inom 30 dagar efter leveransdagen varpå Quadriga ansvarar för åtgärder enligt 7.1.3.

 1. GARANTI
  7.1 Det åligger kunden att uppfylla Quadrigas krav på föreskriven driftsmiljö (datorer, operativsystem, internet och maskinutrustning, samt kontrollenhet från Quadriga). Andra externa program får inte installeras på datorer och maskinutrustning som används för programmet, utan Quadrigas skriftliga godkännande.
  På villkor att licensobjektet används i föreskriven driftmiljö och enligt föreskrifter i manual och särskilt angivna instruktioner, garanterar Quadriga att programprodukten överensstämmer med specifikationerna under garantitiden tolv månader från leveransdatum. Quadriga ansvarar inte för att kommunikation mellan licensobjektet och andra system, såväl externa system som andra system från Quadriga. Quadriga garanterar inte att licensobjektet är helt fritt från programfel. Licenstagaren är införstådd med att sådan frihet från programfel ej kan uppnås inom programvaruindustrin.
  7.2 Reklamationer skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen. Quadrigas åtagande förutsätter att licenstagaren på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen i enlighet med licenstagarens anmälan kan reproduceras av licensgivaren. Quadriga äger rätt att via fjärrstyrning göra kontroller och vidta nödvändiga åtgärder på de datorer som licenstagaren använder för licensobjektet.

 

7.3 Quadriga avhjälper avvikelser från programspecifikationer för licensobjektet under förutsättning att avvikelserna i ej oväsentlig mån påverka nyttjandet av licensobjektet. Quadriga får efter eget val utbyta licensobjektet mot ett nytt sådant. Quadriga svarar för returfrakt, men ej för installation. Ifall då licenstagaren på eget initiativ och utan medgivande från Quadriga gör ändringar i programvaran upphör Quadrigas skyldigheter och Quadriga äger rätt till ersättning enligt punkt 10.
7.4 Om licenstagaren genom administratörsanvändning gör ändringar som orsakar skador i programfunktion eller design, upphör Quadrigas ansvar och garanti. Eventuell återställning sker mot löpande timdebitering enligt ordinarie aktuell prislista. Licenstagaren har ej rätt att installera plugin eller programtillägg utan Quadrigas skriftliga tillstånd.
7.4 Licenstagaren skall bereda Quadriga tillgång till licensobjekt, datorer och maskinutrustning, fysiskt på plats i licenstagarens lokaler, samt remote via datauppkoppling. Quadriga äger rätt att remote koppla upp sig mot licenstagarens datorer för support och andra åtgärder.
7.6 Quadriga har (utöver vad som anges i 7.1 – 7.4) inget ansvar för licensobjektets funktion eller kvalitet. Licenstagarens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal. Quadriga är sålunda inte, under några som helst omständigheter, skyldig att till licenstagaren utge någon ersättning i anledning av fel i licensobjektet.
Quadriga har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas licenstagaren vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc.

8. SEKRETESS
Licensobjektet innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhöriga genom licensavtal. Det åligger licenstagaren att inte göra licensobjektet tillgängligt för utomstående utan licensgivarens skriftliga medgivande, samt att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får ta del av de affärs- och yrkeshemligheter licensobjektet innehåller. Licenstagaren ansvarar också för att berörd personal och av licenstagaren externt engagerade företag och personer iakttager reglerna för licensobjektets användning.
Licenstagarens sekretesskyldighet gäller för en tid av fem år sedan nyttjanderätten enligt detta avtal upphört (oavsett hur nyttjanderätten upphört). För arkivexemplar som licenstagaren enligt lag måste arkivera gäller sekretesskyldigheten så länge licenstagaren innehar arkivexemplaret. Det åligger licenstagaren att under licenstiden förvara licensobjektet på ett betryggande sätt så att spridning förhindras.

9. FORCE MAJEUR OCH VITE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och om omständigheten förhindrar eller i avsevärd omfattning försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, sjukdom, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning – eller annan naturkatastrof – eller olyckshändelse av större omfattning.

10. SKADESTÅND
Bryter licenstagaren mot något villkor i detta avtal, som är av väsentlig betydelse för Quadriga, skall licenstagaren ersätta Quadrigas skada oavsett om Quadriga väljer att häva avtalet eller ej. Innebär avtalsbrottet att obehörig person får tillgång till information om hela eller delar av licensobjektet, att det skadar licensgivarens möjlighet att marknadsföra och upplåta licensrätt till exemplar av del av detsamma, skall skadan i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.
Om avtalsbrottet består av att licenstagaren framställt obehöriga kopior (hela eller delar av licensobjektet) medför detta inte bara skyldighet att betala licensavgift för de obehörigen framställda exemplaren, utan även ersättning för Quadrigas skada därutöver. Skadan skall i varje särskilt fall anses uppgå till lägst tre basbelopp, om det icke styrkes att skadan är större.

11. LICENSENS GILTIGHETSTID/UPPSÄGNING
11.1 Avtalet gäller 60 månader från avtalets undertecknande. Därefter förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget om det ej sex månader dessförinnan skriftligen sägs upp.
11.2 Vid detta avtals upphörande (oavsett orsak till upphörandet), åligger det licenstagaren att omgående återställa licensobjektet och det medium på vilket det gjorts tillgängligt för licenstagaren. Licenstagaren skall vidare vid returnering skriftligen intyga att denna varken direkt eller indirekt och varken helt eller delvis innehar licensobjektet eller kopia därav.
Skyldighet att erlägga löpande licensavgifter upphör att gälla först när Quadriga mottagit denna skriftliga bekräftelse.
11.3 Quadriga äger rätt att ändra dessa licensvillkor med tre månaders varsel.

12. TVIST
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle avgöras av svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.

 

 

 

LICENSVILLKOR ANPASSNINGAR OCH UTVECKLING

Avtalet reglerar den leverans och de anpassningar som Quadriga skall genomföra. Genom detta avtal accepterar kunden som slutanvändare av programvara (licenstagaren), dessa licensvillkor och detta avtal blir därigenom bindande mellan kunden och Quadriga.

1. UPPDRAGET
1.1 Uppdragets art är att utveckla och leverera en uppdaterad programfunktion som innehåller funktioner, enligt offert eller särskild bilaga ”Kravspecifikation”. Smärre ändringar vilka är nödvändiga av tekniska skäl är möjliga, dock ej på sådant sätt att funktioner väsentligt ändras.
1.2 All utveckling av funktionen är icke-exklusiv. Licenstagaren erhåller inga rättigheter till varumärke, produkternas ordinarie funktioner eller genom detta avtal utvecklade funktioner.

2. TESTER, ACCEPTANSKONTROLL
2.1 Licenstagaren skall på ett fackmannamässigt sätt snarast testa nya programversioner med funktionen tillhandahållna av Quadriga och kontrollera att funktionen uppfyller specifikationen. Quadriga äger tolkningsföreträde om funktionen uppfyller specifikationen.

3. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
3.1 Licenstagaren skall erlägga pris enligt offert för funktionen.
3.2.1 Om priset erläggs genom finansieringsavtal förfaller första månadsavgift i och med tecknandet av detta avtal.
3.2.2 Om priset ej erläggs genom finansieringsavtal förfaller 50% av överenskommet pris i och med tecknandet av detta avtal, och resterande 50% vid leverans från Quadriga. Betalning sker mot faktura och skall erläggas senast 10 dagar efter fakturadatum, om ej annat skriftligen överenskommits.
3.3 För tillägg av funktioner som ej ingår i uppdraget eller ändring av funktion som medför merarbete, betalar licenstagaren löpande ersättning per timme enligt Quadrigas ordinarie prislista.
3.4 Eventuella reskostnader, installation och utbildning debiteras utöver överenskommet pris enligt Quadrigas ordinarie prislista.

4. RÄTT TILL LICENSOBJEKT
Denna licensrätt innebär inte att Quadrigas rättigheter i form av bl.a. varumärkesrätt, upphovsrätt eller i förekommande fall patenträtt till licensobjektet överförs. Inte heller innebär den att Quadrigas rätt till licensobjektet eller medium på vilket licensobjektet gör tillgängligt för er, överförs. Licensrätten innefattar icke särskild patentlicens, licenstagaren får därför inte nyttja patent.

5. FORCE MAJEUR OCH VITE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och om omständigheten förhindrar eller i avsevärd omfattning försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, sjukdom, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning – eller annan naturkatastrof – eller olyckshändelse av större omfattning.

6. SEKRETESS
Licensobjektet innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhöriga genom licensavtal. Det åligger licenstagaren att inte göra licensobjektet tillgängligt för utomstående utan licensgivarens skriftliga medgivande, samt att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter licensobjektet innehåller. Licenstagaren ansvarar också för att berörd personal iakttager reglerna för licensobjektets användning.
Licenstagarens sekretesskyldighet gäller för en tid av fem år sedan nyttjanderätten enligt detta avtal upphört (oavsett hur nyttjanderätten upphört). För arkivexemplar som licenstagaren enligt lag måste arkivera gäller sekretesskyldigheten så länge licenstagaren innehar arkivexemplaret. Det åligger licenstagaren att under licenstiden förvara licensobjektet på ett betryggande sätt så att spridning förhindras.

7. TVIST
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall vid varje tillfälle avgöras av svensk domstol enligt svensk lag i Helsingborg.